HANDELS-
BETINGELSER
OG VILKÅR

GENERELLE OPLYSNINGER

Kazoom A/S
True Møllevej 9
8381 Tilst
CVR-nr.: 40700218
Telefon: +45 28 20 80 00
E-mailadresse: kazoom@kazoom.dk

1. AFTALENS INDGÅELSE

a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Kazoom A/S [Kazoom] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på internetforbindelse leveret via fiber.

b. Aftalen indgås ved, at Kunden afgiver en ordre og modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter leveringsadressen, valg af produkter og kontaktinformationer.

c. Kommunikation mellem Kazoom og Kunden foregår via e-mail og sms og det er derfor et krav, at kunden har en aktiv e-mailadresse og et aktivt mobilabonnement. Kunden skal informere Kazoom ved skift af e-mailadresse eller mobiltelefonnummer.

d. Kazoom kan anvende sms til kommunikation om driftsforstyrrelser der kan påvirke Kundens leverance. Kunden kan til enhver tid frabede sig at få tilsendt driftsmeddelelser via sms.

2. FORTRYDELSESRET

a. Der er 14 dages fortrydelsesret fra Kunden modtager ordrebekræftelsen. Kunden kan fortryde pr. e-mail eller ved anvendelse af fortrydelsesformularen som er vedhæftet i disse abonnementsbetingelser eller udfyldes her.

b. Kazoom tilbagebetaler udestående, som Kunden måtte have betalt forud for perioden efter aftalens ophør.

3. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR

a. Der er ingen bindingsperiode på internet fra Kazoom, og aftalen kan opsiges af Kunden med 1 måneds varsel via selvbetjeningen ‘MIT KAZOOM’.

4. OVERDRAGELSE

Kunden kan til enhver tid overdrage sin forpligtelse til 3. mand, såfremt denne kan leve op til gældende Handelsbetingelser & Vilkår. Gør 3. mand ikke dette, kan Kazoom afvise overdragelsen. Overdragelsen kræver at 3. mand accepterer Handelsbetingelser & Vilkår, samt indtaster og godkender online betaling.

5. LEVERING FRA KAZOOM

a. Kazoom skal i aftaleperioden levere de produkter, som Kunden har valgt og som fremgår af ordrebekræftelsen.  

b. Leveringstiden afhænger af
i. om kunden allerede har anvendelig Fiberboks installeret  
ii. om kunden skal have udført ny installation eller  
iii. om kunden skal have udskiftet nuværende Fiberboks.  

Leveringstiden er typisk 5 til 20 arbejdsdage, men kan forlænges alt efter om du skal have udført en ny installation. Tidligste leveringsdato oplyses ifm. Bestilling. Endelig leveringsdato oplyses i Ordrebekræftelse eller via fremsendt mail.

c. Hvis der er forhold, som forhindrer Kazoom i at levere produktet som en standardløsning, kan Kazoom bortfalde aftalen, og Kazoom kan undlade at gennemføre levering.

d. Kazoom kan løbende ændre på produktets sammensætning.

e. Væsentlige ændringer i produktets sammensætning eller Handelsbetingelser og Vilkår, varsles mindst 30 dage før de træder i kraft.

f. Kazooms leveringspligt ophører såfremt Kunden misligholder aftalen i væsentlig grad, eksempelvis ved ikke at opfylde sin betalingsforpligtelse.

g. Kazoom kan levere fiber til udvalgte adresser.

h. Hvis der skal etableres ny fiber ind til leveringsadressen, vil Kunden blive kontaktet af tekniker fra Kazooms leverandør, som laver aftale med Kunden om, hvor fiberboksen monteres og eventuel hvor og hvordan Fiber skydes eller graves ind til huset. Normalt sker det på den facade, der er nærmest vejen. Hvis der aftales en placering, som medfører yderligere omkostninger til gravning, kabeltræk eller andet, bliver Kunden opkrævet separat for de ekstra omkostninger, som oplyses af Kazooms leverandør.

i. Ved etablering af Kazoom Fiber kan det blive nødvendigt med ét eller flere teknikerbesøg. Kunden og en Tekniker fra Kazooms leverandør aftaler tidspunkt for teknikerbesøg.

j. Kunden skal sikre, at teknikeren har adgang til leveringsadressen. Hvis Kunden ikke kan garantere adgang til leveringsadressen, skal Kazooms leverandør have besked minimum 2 arbejdsdage før teknikerbesøget. Hvis teknikeren går forgæves, eller hvis Kunden giver for sen besked til Kazooms leverandør, om at Kunden, eller kundens stedfortræder, ikke kan være på leveringsadressen i det angivne tidsrum, har Kazoom ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste som findes på www.kazoom.dk.

k. Hvis Kunden ikke kan sikre adgang for tekniker på leveringsadressen på et tidspunkt aftalt med Kazooms leverandør, betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen.

l. Kunden er ansvarlig for at sikre, at der er strømudtag til at forsyne fiberboksen.    

m. Kunden skal selv sørge for at udbedre eventuelle kosmetiske reparationer, som er nødvendige som følge af etablering af Kazoom Fiber.

n. Kazoom må ikke anvendes i Erhvervsmæssig øjemed. Anvendes Kazoom i Erhvervsmæssig øjemed betragtes dette som en væsentlig misligholdelse af aftalen og vil medføre en ophævelse af aftalen.

6. KAZOOMS PRISER

a. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen. Se altid opdaterede priser på hjemmesiden.

b. Kazoom kan løbende ændre sine priser og alle prisændringer varsles mindst 30 dage før de træder i kraft.

7. FAKTURERING OG BETALING

a. Kunden skal anvende og betale sin regning med automatisk kortbetaling eller MobilePay.  
Følgende kort kan anvendes: VISA, VISA Electron, Mastecard og Maestro samt MobilePay.

b. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

c. Kazoom bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

d. Første regning
i. Første betaling trækkes automatisk den dag din forbindelse bliver aktiv.
ii. Første betaling indeholder perioden fra første dag forbindelsen er aktiv og resten af den første måned, samt hele den efterfølgende måned og opstartsgebyr. Fx hvis forbindelsen bliver aktiveret den 15. marts, betales der for 15. marts til 31. marts, samt april måned og et opstartsgebyr. Anden betaling er således den 1. maj og dækker maj måned.
iii. Er det muligt at trække pengene, modtager Kunden en kvittering pr. e-mail.
iv. Er det ikke muligt at trække pengene, modtager Kunden en besked om manglende betaling pr. e-mail. (1. rykkerskrivelse)

Kunden har herefter 10 hverdage til at indtaste betalingsoplysninger i ‘Mit Kazoom’, således at betalingen kan trækkes automatisk og spærring af forbindelsen derved undgås.      

e. Efterfølgende regninger
i. Efter første betaling, betales der forud hver den 1. i måneden
Eksempelvis trækkes Kunden d. 1. marts for perioden 1. marts til 31. marts. Eksempelvis trækkes Kunden d. 1. marts for perioden 1. marts til 31. marts.
ii. Er det muligt at trække pengene, modtager Kunden en kvittering pr. e-mail.
iv. Er det ikke muligt at trække pengene, modtager Kunden en besked om manglende betaling pr. e-mail. (1. rykkerskrivelse)

Kunden har herefter 10 hverdage til at indtaste korrekte betalingsoplysninger i ‘Mit Kazoom’, således at betalingen kan trækkes automatisk og at spærring af forbindelsen derved undgås.

f. Kundens manglende betaling
i. Såfremt Kunden ikke betaler i overensstemmelse med aftalevilkårenes punkt 7.d og 7.e, fremsender Kazoom en rykker for den manglende betaling til Kunden. Rykkerskrivelsen sendes på e-mail og umiddelbart efter, Kazoom har forsøgt opkrævning af betaling. Kunden har herefter 10 hverdage til at indtaste korrekte betalingsoplysninger i ‘Mit Kazoom’ således at betalingen kan trækkes automatisk og at spærring af forbindelsen derved undgås.
ii. Såfremt automatisk betaling ikke har været muligt senest efter 10 dage fra rykkerskrivelse, har Kazoom ret til at lukke Kundens forbindelse, indtil det skyldige beløb er betalt, samt opkræve gebyr for genåbning. Gebyr kan ses her.

g. Hvis kunden ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren.
i. Kazoom kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.
ii. Ved forsinket betaling kan Kazoom eller den bemyndigede tredjemand kræve betaling af morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.

h. Kundens manglende betaling jf. Punkt 7.f, betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen, men som en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Hvis Kunden misligholder Aftalen, har Kazoom ret til at hæve.

i. Kazoom kan til enhver tid foretage en kreditvurdering af Kunden bl.a. ved indhentning af oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.

8. FLYTNING

a. Ved flytning til ny adresse kan Kunden medflytte abonnement, såfremt det er muligt at levere på den nye adresse.

b. Ved flytning opkræves Kunden et flyttegebyr i henhold til gældende prisliste, som findes på www.kazoom.dk.

c. Der kan under flytningen opstå en periode uden internetforbindelse. For at minimere risikoen for nedetid af forbindelsen, bør Kunden melde flytning af sit abonnement, lige så snart der er underskrevet kontrakt for den nye adresse.

9. UDSTYR

a. Fiberboksen som fastmonteres på væggen, samt opsættes og ejes af Kazooms leverandør.

b. Ved aftalens ophør må fiberboksen ikke nedtages.

c. Kazoom leverer ikke yderligere udstyr til Kunden og ved ophør af abonnement, skal der ikke sendes udstyr retur til Kazoom.

10. ERSTATNINGSANSVAR

a. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på udstyr og installationer på leveringsadressen, som er forvoldt af Kunden, eller nogen som Kunden har ansvar for. Kunden har ansvar for udstyr og installationer på leveringsadressen, når det gælder tyveri, bortkomst, overgravning og hændelige skader, fx brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag.

b. Kazoom er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab opstået som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester.

c. Kazoom er ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus, malware, andre skadelige programmer eller andre former for cyberangreb, samt tilslutning af fremmed udstyr, som medfører skader på net eller installationer.

d. Kazoom er ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af en opsigelse grundet kundens misligholdelse af kontrakten.

11. PERSONDATAPOLITIK

a. Kazoom A/S (CVR-nummer 40700218, mail: kundeservice@kazoom.dk) er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om Kunden og behandles.

b. I forbindelse med aftaleindgåelse modtager og opbevarer Kazoom følgende personoplysninger om Kunden:
i. navn
ii. adresse
iii. mobiltelefonnummer
iv. e-mailadresse
v. produkt
vi. tidspunkt for levering

kredit- eller betalingskortoplysninger opbevares af anvendte betalingstjeneste og kommer således ikke Kazoom i hænde.

c. Oplysningerne afgives af Kunden i forbindelse med ordreafgivelse og er en forudsætning for aftalens indgåelse. Manglende adgang til oplysninger kan medføre, at Kazoom ikke har mulighed for at levere de ønskede tjenester til Kunden.

d. Det retlige grundlag for at indsamle og behandle personoplysningerne er at gøre Kazoom i stand til at opfylde sin del af aftalen og levere de aftalte ydelser til Kunden jf. Persondataforordningens art. 6 litra b.

e. Kazoom behandler Kundens oplysninger baseret på interesseafvejningsreglen jævnfør persondataforordningens afsnit 6.1.f.

f. Kundens oplysninger anvendes til administration af kundeforholdet, herunder ændringer i aftalevilkår, samt til udsendelse af driftsinformationer, der vedrører Kundens abonnement. Oplysningerne anvendes også af Kazooms medarbejdere i forbindelse med servicering af Kundens ydelse, således at Kazoom for eksempel kan ringe til Kunden som opfølgning på en skriftlig henvendelse fra Kunden til Kazoom.

g. Kunden kan ved henvendelse til Kazoom framelde sig henvendelser fra Kazoom om driftsinformation (servicemeddelelser).

h. Kunden kan i tillæg til ovenstående afgive samtykke til at modtage nyheder om Kazooms produkter. Et sådant samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Kazoom på kundeservice@kazoom.dk eller ved brug af kontaktformular. Tilbagekaldelse af samtykke vil ikke få negative konsekvenser for den registrerede. Tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af behandling forud for tilbagekaldelsen.

i. I det omfang Kazoom måtte ønske at indsamle yderligere oplysninger om Kunden, som er relevante for forbedring af Kazooms produkt, vil Kunden blive spurgt eksplicit om disse oplysninger. Kazoom vil i så fald basere indsamling og behandling på Kundens samtykke. Kunden kan tilbagekalde dette samtykke. En tilbagekaldelse påvirker ikke behandling sket forud.  

j. Kunden har ret til at få indsigt i alle personlige oplysninger om Kunden, som opbevares og behandles af Kazoom, og Kunden har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen.

k. Kunden har ret til at få berigtiget personoplysninger, som Kunden anser for ukorrekte. Kazoom kan bede Kunden om dokumentation for, at oplysningerne ikke er korrekte, såfremt Kazoom bestrider Kundens opfattelse.

l. Kunden har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af personoplysninger jævnfør persondataforordningens artikel 18.

m. Kunden har ret til i visse tilfælde at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

n. Kunden har ret til at få slettet personoplysninger, hvis disse ikke er nødvendige for Kazooms opfyldelse af aftalen, eller hvis aftalen er ophørt, og såfremt Kazoom ikke er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne.

o. Kazoom kan i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne videregive kundens oplysninger med tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for Kazoom i forhold til at opfylde aftalen med Kunden i henhold til Kazooms almindelige procedurer og forretningsgange. Kazooms samarbejdspartnere handler alene på Kazooms instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale.

p. Kazoom kan i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne videregive kundens oplysninger til  tredjepart baseret på interesseafvejningsreglen. Det kan eksempelvis ske for at sikre, at eksisterende kunder hos Kazoom ikke eksponeres for Kazooms digitale markedsføring. Vores samarbejdspartnere handler alene Kazooms instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale.

q. Kazoom indsamler som udgangspunkt ikke oplysninger om selve Kundens brug af bredbåndsydelsen, som rækker ud over, hvad der
a) er nødvendigt for at opfylde lovmæssige krav til blandt andet efterforskningsmæssige formål, og
b) skønnes nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden og servicere produktet samt
c) benyttes til specifikke, produktionsrelaterede formål (eksempelvis målinger af dataforbrug som grundlag for planlægning).

r. Personoplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt, for at Kazoom kan opfylde sine forpligtelser under denne aftale. Herudover opbevares personoplysninger så længe, som gældende lovgivning måtte kræve det, for eksempel Bogføringsloven. Kundens personoplysninger slettes automatisk, når kundeforholdet er ophørt, og der ikke er lovmæssige krav til Kazoom om fortsat at opbevare disse.

s. Kazoom videregiver kke oplysninger om Kunders personlige, detaljerede adfærd på internettet (eksempelvis besøgte hjemmesider eller anvendte indholdstjenester) med nogen tredjepart, som ikke har et lovmæssigt krav på disse oplysninger.

t. Kundens personoplysninger er forbeholdt betroede medarbejdere i Kazoom og kan kun ske via Kazooms egne, beskyttede IT-systemer.

u. Kazooms persondatapolitik kan altid findes på www.kazoom.dk/persondata.

v. Kazoom forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik. Ved væsentlige ændringer vil Kunden blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.

w. Kunden har ret til at klage til Datatilsynet over Kazooms behandling af Kundens oplysninger.

12. SÆRLIGE FORHOLD, HERUNDER TEKNISKE ÆNDRINGER OG FEJLRETNINGER

a. Kazoom har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift af Kazooms netværk.

b. I forbindelse med fejlretning af Kazoom Fiber kan det blive nødvendigt med et eller flere teknikerbesøg. Aftalen om Teknikerbesøg aftales direkte med Tekniker fra Kazooms leverandør, som kontakter Kunden.

c. Kunden skal sikre, at teknikeren har adgang til leveringsadressen. Hvis Kunden ikke kan garantere adgang til leveringsadressen, skal Kazooms leverandør have besked minimum 2 arbejdsdag før teknikerbesøget. Hvis teknikeren går forgæves, eller hvis Kunden giver for sen besked til Kazooms leverandør om, at Kunden ikke kan være på leveringsadressen i det angivne tidsrum, har Kazoom ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste, som findes på www.kazoom.dk.

d. Kazoom kan kræve, at Kunden dækker omkostninger til fejlsøgning, hvis fejlen skyldes Kundens eget udstyr.

e. Hvis Kazoom konstaterer fejl i tilsluttet udstyr, der giver forstyrrelser eller ulemper for driften af Kazooms netværk, skal Kunden straks afhjælpe disse fejl. Eventuelle udgifter i denne forbindelse afholdes af Kunden.

f. Kazoom har ret til at ændre IP-adresser, installationer og øvrige forhold af hensyn til trafikken på og driften af Kazooms netværk.

13. ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER

a. Kunden har ikke mulighed for at benytte præfiks-telefoni, dankortterminaler, frekvensbaserede alarmsignaleringskanaler eller DTMF-baserede funktioner sammen med Kazooms tjeneste.

b. Kazoom bærer intet ansvar for Kundens brug af tjenester på internettet.

c. Kunden må udelukkende anvende internet fra Kazoom til egne private formål, og forbindelsen må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål eller deles med andre, og dette vil anses som misligholdelse af aftaleforholdet.

d. Misligholdelse af aftalen kan medføre helt eller delvist ophævelse af aftalen.

14. SÆRLIGT FOR INTERNET

a. Med internettjenesten fra Kazoom medfølger der en dynamisk IP-adresse. Kunden kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. IP-adresser er Kazooms ejendom og kan ændres, såfremt det måtte være påkrævet. Eventuelle omkostninger forbundet med ændring og/eller tilpasning af Kundens tilsluttede udstyr i forbindelse med skift af IP-adresse er Kazoom uvedkommende.

b. Ved anvendelse af trådløst udstyr kan den pågældende internethastighed ikke garanteres ved Kundens udstyr.

c. Kazoom er ikke ansvarlig for
i. tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.
ii. om der, med eller uden Kundens kendskab, bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til uønskede og/eller højt takserede telefonnumre.
iii. om kunden ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware & lignende.
iv. Kunden og tredjemands indbyrdes mellemværende, eksempelvis i forbindelse med handel på internettet.
v. Kazoom er ikke erstatningsansvarlig, såfremt den manglende levering af tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for Kazooms kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, strejke, hærværk på fibernettet, strejke, lockout (også strejke og lockout blandt Kazooms egne medarbejdere), systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra Kazooms leverandører.

d. Hvis Kazoom i oplysningsmateriale og lignende har anført en maksimal grænse for overført trafikmængde via internettjenesten, må Kunden ikke overskride disse grænser.

e. Det anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis:
i. Kunden udøver ulovlig kommunikation via e-mail, chat- & sociale tjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, materiale anvendt i forbindelse med terroristvirksomhed, børnepornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper med videre.
ii. Kunden medvirker til spredning af virus eller e-mails, som er uønsket for modtageren, eksempelvis spam, kædebreve eller lignende.
iii. Kunden groft og gentagne gange overtræder den til enhver tid gældende net-etikette, som er de uskrevne regler for god skik på internettet.
iv. Kunden anvender internettjenesten til at krænke tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende.
v. Kunden forsøger ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk.
vi. Kunden portscanner andre computere på internettet.
vii. Kunden anvender forbindelsen i Erhvervsmæssig øjemed.      

f. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens internettjenester, påhviler det Kunden at dokumentere, at der var tale om misbrug uden Kundens vidende. Ved mistanke om misbrug, skal Kunden straks underrette Kazoom. Kunden hæfter over for Kazoom for tredjemands misbrug af Kundens internettjeneste, såfremt det ikke kan dokumenteres, at der var tale om misbrug uden Kundens vidende.

g. I tilfælde af angreb (eksempelvis i form af virus, hacking eller Ddos-angreb) af internettjenesten er Kazoom berettiget til uden varsel straks at afbryde tjenesten. Et angreb kan, men er ikke begrænset til at være, når nogen uberettiget forsøger eller har skaffet sig adgang til Kundens eller Kazooms it-systemer, sociale profiler, herunder mailkonti og programmer eller hvor et it-system bliver udsat for et systematisk og massivt antal forespørgsler eller forsøg på indlogning på fx en hjemmeside. Kazoom vil i så tilfælde hurtigst muligt og uden ugrundet ophold åbne for adgangen til internettjenesten igen, når det vurderes forsvarligt. Kunden er i tilfælde af en sådan lukning af internettjenesten ikke berettiget til kompensation for den periode, hvor Kunden ikke har adgang til dennes tjenester.

15. TVIST OG KLAGER

a. Kunden kan til enhver tid klage skriftligt til Kazoom. Klagen skal enten sendes pr. mail til kundeservice@kazoom.dk eller pr. post til:

Kazoom A/S  
True Møllevej 9
8381 Tilst

b. Kazoom vil senest 30 dage fra modtagelsen af klagen give Kunden et svar. Hvis Kunden er uenig i Kazooms afgørelse, kan afgørelsen ankes til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. th.
1609 København K.

BILAG 1: STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
Blanketten udfyldes og sendes til Kazoom A/S:
kundeservice@kazoom.dk
eller
True Møllevej 9, 8381 Tilst

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer og/eller levering af følgende tjenesteydelser:

Tak for din henvendelse. Vi har registreret din fortrydelse.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dato og underskrift
(Udfyldes kun ved brevforsendelse og ikke på website og e-mail)